Senin, 21 November 2016

MENGAPA KITA MEMULIAKAN YESHUA? - 14

Jemaat akhir zaman, jemaat ketujuh, jemaat Laodikia[Wahyu 3] perlu dipersiapkan akal pikirannya yang mencong sejak tahun 325 Tarikh Masehi[Konsili Nicea], supaya memiliki pikiran yang benar dan sehat menurut kebenaran Alkitab, menjelang datangnya ELOHIM YESHUA yang keduakalinya. Karena itulah ELOHIM YESHUA menyatakan kebenaran DiriNYA kepada jemaat ini;

Wahyu 3:14"Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia: Inilah firman dari Amin, Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah:

Siapakah malaikat jemaat di Laodikia? Dia adalah Ny. Ellen G. White, nabiah pendiri Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, yang lahir tahun 1844 Tarikh Masehi. Apakah Ny. Ellen G. White sudah menerima pesan dari ELOHIM YESHUA, bahwa YESHUA ha MASHIA itu ciptaan ELOHIM YAHWEH yang mula-mula? Mari kita periksa dari tulisan-tulisannya;


"Penguasa alam semesta tidaklah sendirian dalam mengerjakan kebajikan-Nya. Ia mempunyai seorang pembantu—seorang yang bekerja sama yang dapat menghargai akan maksud-maksud-Nya, dan dapat ikut menikmati kesukaan-Nya dalam memberikan kebahagiaan kepada makhluk ciptaan,"
- Mengapa Dosa Dibiarkan, Para Nabi dan Bapa.
 Ny. White mengatakan bahwa YESHUA ha MASHIA itu adalah Pembantunya ELOHIM YAHWEH. Apakah itu Alkitabiah, mari kita lihat;

Yes. 42:1Lihat, itu hamba-Ku yang Kupegang, orang pilihan-Ku, yang kepadanya Aku berkenan. Aku telah menaruh Roh-Ku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa.

Lihat! Itu hambaKU, bukan AKU! AKU ini Mahabesar, sedangkan YESHUA itu hanyalah lampu;

Why. 21:23Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan Anak Domba itu adalah lampunya.

Yoh. 14:28Kamu telah mendengar, bahwa Aku telah berkata kepadamu: Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar dari pada Aku.

"Kristus, Kalam itu, Anak Allah yang tunggal, adalah satu dengan Bapa yang kekal—satu dalam sifat, dalam tabiat, dalam tujuan —satu-satunya oknum yang dapat turut serta dalam musyawarah serta maksud-maksud Allah." - Mengapa Dosa Dibiarkan, Para Nabi dan Bapa.

YESHUA itu KALAM atau FIRMAN, ANAK ELOHIM YAHWEH itu satu dalam sifat, dalam tabiat dan dalam tujuan, bukan satu tubuh! Apakah itu Alkitabiah, mari kita lihat;

Kej. 1:26Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi."

Kej. 11:7Baiklah Kita turun dan mengacaubalaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing."

Yoh. 17:22Dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Kita adalah satu:

Yohanes 1:1  Maka pada awal pertama adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itulah juga Allah. - LAI, Terjemahan Lama.


"Dan Anak Allah itu menyatakan tentang diri-Nya: "Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaan-Nya, sebagai perbuatan-Nya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama, sebelum bumi ada. Ketika Ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titah-Nya, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada serta-Nya sebagai anak kesayangan, setiap hari aku menjadi kesenangan-Nya, dan senantiasa bermain-main di hadapan-Nya." Amsal 8:22, 23, 29, 30. - Mengapa Dosa Dibiarkan, Para Nabi dan Bapa.

Ny. Ellen G. White mengutip dari Amsal pasal 8. Mari kita bandingkan kalimat di Amsal 8 dengan di Wahyu 3;

Wahyu 3:14  permulaan dari ciptaan Allah:

Ams. 8:22TUHAN telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaan-Nya, sebagai perbuatan-Nya yang pertama-tama dahulu kala.

Kita bandingkan dengan keterangan rasul Paulus;

Kol. 1:15Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan,

Disebut sulung berarti tentang anak. Tidak ada bapak sulung!

Kol. 1:18Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu.

YESHUA itu kepala tubuh, sedangkan tubuhnya adalah jemaat. Jadi, YESHUA itu menyatunya ke manusia, bukan ke YAHWEH, sebagaimana Kejadian 3:22;

Kej. 3:22Berfirmanlah TUHAN Allah: "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari Kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat; maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya."

Kalau saya katakan anak saya itu mirip saya, berarti dia tidak mirip ibunya. Tapi anak kedua saya mirip ibunya, berarti tidak mirip saya. Jadi, manusia itu mirip ke YESHUA, sedangkan YESHUA itu mirip YAHWEH;

Ibrani 1:3Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Yang Mahabesar, di tempat yang tinggi,

Seperti kakek-bapak-anak: anak mirip bapak, bapak mirip kakek. Apakah Alkitab menggambarkan YAHWEH itu Kakek? Mari kita lihat;

Dan. 7:9Sementara aku terus melihat, takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah Yang Lanjut Usianya; pakaian-Nya putih seperti salju dan rambut-Nya bersih seperti bulu domba; kursi-Nya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar;

Dan. 7:13Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia; datanglah ia kepada Yang Lanjut Usianya itu, dan ia dibawa ke hadapan-Nya.

Dan. 7:22sampai Yang Lanjut Usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Mahatinggi dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan.


"Allah Bapa bekerja melalui Anak-Nya di dalam menciptakan Segenap makhluk surga. "Karena di dalam Dialah sudah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah, maupun penguasa; segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia." Kolose 1:16- Mengapa Dosa Dibiarkan, Para Nabi dan Bapa.

Kata Ny. Ellen G. White, BAPA bekerja melalui ANAKNYA. Artinya, yang disuruh menciptakan alam semesta itu YESHUA ha MASHIA, sehingga yang bersabda di Kejadian 1: "Jadilah, lalu terjadilah itu" adalah YESHUA sebagai FIRMAN ELOHIM YAHWEH;

Kejadian 1:3Berfirmanlah Allah: "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi.

Kejadian 1:6Berfirmanlah Allah: "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air."

Kejadian 1:9Berfirmanlah Allah: "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian.

Apakah benar perkataan Ny. Ellen G. White itu, marilah kita lihat;

Yohanes 1:2

Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.
1:3Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.

Yoh. 1:10Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh-Nya, tetapi dunia tidak mengenal-Nya.

Bagaimana kata rasul Paulus?

1Kor. 8:6namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang dari pada-Nya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang oleh-Nya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup.

Satu YAHWEH dan satu ELOHIM, mari kita lihat;

1Tim. 2:5Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus,

Mana ROH KUDUS? Apakah ROH KUDUS itu esa, mari kita lihat;

Kisah 2:3

dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
2:4Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.

"Lidah-lidah bertebaran" menyatakan suatu jumlah yang banyak sekali. Berapa banyak lidah-lidah itu, mari kita lihat;

Kisah 1:15Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira seratus dua puluh orang banyaknya, lalu berkata:

Ada 120 orang murid YESHUA; murid inti 12 orang, murid luar 120 orang. Masing-masing mereka dihinggapi satu ROH KUDUS yang memberikan lidah mereka bisa berbahasa asing. Mereka yang bisanya berbahasa Ibrani itu mendadak bisa berbahasa yang lainnya oleh sebab ROH KUDUS yang mengaruniakannya.

Jadi, ROH KUDUS itu tidak esa. Karena itu ROH KUDUS bukan termasuk TUHAN sekalipun berasal dari YAHWEH;

Yoh. 15:26Jikalau Penghibur yang akan Kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh Kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku.

ROH KUDUS itu milik BAPA, bukan milik YESHUA, sebab dikeluarkan dari BAPA;

Yoh. 14:26tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu.

Apakah di sorga masih ada ROH KUDUS, mari kita lihat;

Kis. 7:55Tetapi Stefanus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah.

Kol. 3:1Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah.

Rm. 8:34Kristus Yesus, yang telah mati? Bahkan lebih lagi: yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi Pembela bagi kita?

Ibr. 8:1Inti segala yang kita bicarakan itu ialah: kita mempunyai Imam Besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta Yang Mahabesar di sorga,

Wahyu 21:22Dan aku tidak melihat Bait Suci di dalamnya; sebab Allah, Tuhan Yang Mahakuasa, adalah Bait Sucinya, demikian juga Anak Domba itu.

Wahyu 22:3Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta Anak Domba akan ada di dalamnya dan hamba-hamba-Nya akan beribadah kepada-Nya,

Halo Trinitas, gimana kabar beritanya? Mati kutu, ya?!

Kata Ny. Ellen G. White selanjutnya:


"Pada mula pertama, Allah dinyatakan dalam segala ciptaanNya, Kristuslah yang membentangkan langit, dan yang meletakkan alasan bumi ini. TanganNyalah yang menggantungkan segala dunia di angkasa, dan yang membentuk segala bunga di padang. KodratNya "menetapkan segala gunung." "la yang empunya laut, karena telah dijadikanNya." Mzm. 65:7; 95:5. Ialah yang mengisi bumi ini dengan keindahan, dan udara dengan nyanyian. Dan pada segala benda yang ada di bumi, di udara, dan di langit, Ia menuliskan kabar kasih Bapa." -  Allah beserta kita, Kerinduan Segala Zaman.


"Kesempurnaan itu terdapat dalam Yesus Kristus Putra Allah yang Kekal. "Karena adalah kehendak Bapa agar segala kesempurnaan Allah ada di dalam-Nya;" "karena dalam Dia juga berdiam segala kesempurnaan Allah." – Pendahuluan Kerinduan Segala Zaman.

Kata rasul Paulus;

Kol. 2:9Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan ke-Allahan,


"Oleh datang tinggal bersama kita, Yesus harus menyatakan Allah baik kepada umat manusia maupun kepada segala malaikat. Ialah Kalam Allah, buah pikiran Allah yang dijadikan dapat didengar." -  Allah beserta kita, Kerinduan Segala Zaman.

Kata rasul Paulus;

Ibrani 1:2maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta.


“Segala sesuatu diterima Kristus dari Allah tetapi Ia menerima untuk kemudian memberi.” -  Allah beserta kita, Kerinduan Segala Zaman.

Kata ELOHIM YESHUA:

Yohanes 17:8Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepada-Ku telah Kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar, bahwa Aku datang dari pada-Mu, dan mereka percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku.

Hasil gambar untuk gambar dua takhta

2 komentar:

 1. KAMI SEKELUARGA TAK LUPA MENGUCAPKAN PUJI SYUKUR KEPADA ALLAH S,W,T
  dan terima kasih banyak kepada AKI atas nomor togel.nya yang AKI
  berikan 4D/ angka [] alhamdulillah ternyata itu benar2 tembus AKI.
  dan alhamdulillah sekarang saya bisa melunasi semua utan2 saya yang
  ada sama tetangga.dan juga BANK BRI dan bukan hanya itu AKI insya
  allah saya akan coba untuk membuka usaha sendiri demi mencukupi
  kebutuhan keluarga saya sehari-hari itu semua berkat bantuan AKI..
  sekali lagi makasih banyak ya AKI… bagi saudara yang suka main togel
  yang ingin merubah nasib seperti saya silahkan hubungi AKI ALIH,,di no (((_082 313 669 888_)))insya allah anda bisa seperti saya…menang togel 2750 JUTA , wassalam.


  dijamin 100% jebol saya sudah buktikan...sendiri....


  Apakah anda termasuk dalam kategori di bawah ini !!!!


  1"Dikejar-kejar hutang

  2"Selaluh kalah dalam bermain togel

  3"Barang berharga anda udah habis terjual Buat judi togel


  4"Anda udah kemana-mana tapi tidak menghasilkan solusi yg tepat


  5"Udah banyak Dukun togel yang kamu tempati minta angka jitunya

  tapi tidak ada satupun yang berhasil..
  >
  KLIK DISINI  Solusi yang tepat jangan anda putus asah... AKI ALIH akan membantu

  anda semua dengan Angka ritual/GHOIB:

  butuh angka togel 2D/ ,3D/, 4D/ 5D/ 6D/ SGP / HKG / MALAYSIA / TOTO

  MAGNUM / dijamin

  100% jebol

  Apabila ada waktu

  silahkan Hub: AKI ALIH DI NO: (((_082 313 669 888_)))


  ANGKA RITUAL: TOTO/MAGNUM 4D/5D/6D/


  ANGKA RITUAL: HONGKONG 2D/3D/4D/6D/  ANGKA RITUAL; KUDA LARI 2D/3D/4D/6D/  ANGKA RITUAL; SINGAPUR 2D/3D/4D/ 6D/  ANGKA RITUAL; TAIWAN,THAILAND  ANGKA RITUAL: SIDNEY 2D/3D/4D 6D/


  BalasHapus
 2. Jika Anda Ingin Menangkan Angka bocoran Togel Hasil Ritual Dari Mbah, Anda bisa hubungi Mbah di nomor yang tertulis di bawa ini.
  ( No Tlp Mbah Baratu : 082188077422 )
  Perhatian.....!
  Sehubung karna sudah banyaknya saudara-saudara yang mengalami tindak kepada yang tidak bertanggung jawab,Dengan ini mbah baratu informasikan kepada semua pasien dan calon pasien baru bahwa nomor asli adalah : 082188077422,
  Agar lebih afdol kiranya selain nelpon langsun, anda juga di haruskan mengirin maksud dan tujuan anda.
  1). Setelah anda mendapatkan angka hasil ramalan dari Mbah, dilarang keras memberitaukan kepada orang lain meskipun itu adalah keluarga anda sendiri.

  2). Selama angka belum anda terimagh, dilarang keras memakan makanan yang berupa dagin atau ( hewan ber-nyawa ), dan Berzina.

  Hasil Ramalan terdiri dari angka 2D,3D,4D Jika anda betul-betul serius dan siap menerima pantangan dari kami dan jin khodam kami, kami meyakini rittual kami akan berjalan lancar dan sukses tampa hambatan, Dan hasil ritual yang kami berikan kepada anda, itu sesuai dengan kainginan anda.
  Yang di anggap sah mendapatkan Ramalan dari mbah adalah Apabila anda sudah terlebih dahulu mengirimkan SMS
  Nama,Alamat,\Pekerjaan,No Hp yang bisa dihubungi.
  Dan Mbah hanya membantu bagi orang-orang/saudara-saudara yang serius.
  Kesuksesan anda adalah tujuan utama kami.

  DUKUN SAKTI PELET DAN SANTET | RAMALAN TOGEL

  BalasHapus