Minggu, 22 Mei 2016

LVIII. KAA'BAH DAN IBADAH HAJI

Asal-usul siapa yang membangun ka'abah di Mekkah tak jelas. Ada yang bilang malaikat, ada yang bilang Adam dan ada pula yang bilang Set, anak Adam. Dan ini kata Al Qur'an;

QS. 3:96   Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.
QS. 3:97   Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Sedangkan kata Ali bin Abi Thalib menyatakan, “Allah SWT memerintahkan para malaikat-Nya untuk membangun Baitullah di muka bumi dan melaksanakan Thawaf disana. Peristiwa tersebut terjadi sebelum Adam diturunkan ke bumi. Setelah turun, Adam menyempurnakan bangunannya dan berthawaf disana dan juga para nabi setelahnya. Kemudian, pembangunan Baitullah tersebut dilaksanakan kembali dan disempurnakan oleh Nabi Ibrahim AS bersama putranya, Ismail”

Menurut Ali bangunan malaikat itu tidak sempurna sehingga disempurnakan oleh Adam, berikutnya oleh Ibrahim dan Ismael;

QS. 2:127  Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Sesuatu yang tidak jelas dari Al Qur'an dicoba dijelaskan melalui beberapa "dugaan" oleh manusia, sehingga seolah-olah manusia itu lebih paham dari Al Qur'an yang konon firman ALLAH. Islam didirikan dengan kekuatan dari hadist-hadist. Sebab tanpa bantuan hadist-hadist itu maka Al Qur'an sejatinya berkecenderungan Kristen. Tapi hadist-hadist itu membelokkan membentuk ajaran-ajaran yang berbeda dengan Kristen, sehingga itulah Islam.

QS. 2:127 menerangkan bahwa Ibrahim meninggalkan Sara dan Ishak, mengantarkan Hagar dan Ismael ke negeri Arab dan mendirikan Ka'abah. Sekarang mari kita cermati keterangan sebuah hadist dari cerita Shofa dan Marwah, seperti apakah suasana negeri Arab ketika itu;

Diriwayatkan dari al-Bukhari rahimanullah dalam kitab Shahih-nya, dari Ibnu Abbas r.a., dia berkata, “Wanita pertama yang membuat ikat pinggang ialah ibunya Ismail. Dia membuatnya untuk (mengikat pakaian agar terjuntai ke tanah) agar menutupi jejak kakinya sehingga tak diketahui oleh Sarah.

Apakah Sara, istri Abraham itu sejenis anjing yang suka mencari jejak? - Hua..ha..ha........ Mengapa Hagar ketakutan dengan Sara yang sudah tua, yang tak mungkin bisa mengejar pelarian Hagar yang jauh lebih muda usianya? Apakah Hagar mencuri barang-barang Sara?

Pada saat itu di Mekkah belum ada segelintir manusia pun dan tiada air. Ibrahim menempatkan keduanya di sana berikut sebuah tempat makanan berisi kurma dan tempat yang berisi air. Kemudian Ibrahim pun berlalu. Maka ibu Ismail mengikutinya sambil berkata, `Hai Ibrahim, hendak kemana? Engkau meninggalkan kami di lembah yang tiada teman atau apa pun.’ Ibu Ismail memberondongnya dengan pertanyaan itu beberapa kali. Namun, Ibrahim tidak meliriknya. Ibu Ismail bertanya, `Apakah Allah telah menyuruhmu berbuat demikian?’ Ibrahim menjawab, `Benar.’ Ibu Ismail berkata, `Jika demikian, maka Dia tidak akan menelantarkan kami.’ Kemudian, Ibu Ismail pun kembali ke tempat semula. Ibrahim melanjutkan langkahnya hingga sampai di Tsaniah di tempat istri dan anaknya tidak lagi dapat melihatnya.

Sebagaimana pernah saya jelaskan bahwa Tanah Arab itu adalah nama tempat, bukan nama bangsa. Tanah itu masih kosong sebelum suku-suku Nabath merambat dari bagian utara Arab Saudi, yakni Yordania. Nabath dari bahasa Ibraninya: Nebayot, yakni salah seorang anak Ismael. Berdasarkan catatan sejarah, suku Nabath ini berada di Yordania antara tahun 900 Sebelum Masehi hingga tahun 40 Tarikh Masehi. Padahal zaman Ibrahim adalah tahun 2.000 Sebelum Masehi.

Menurut hadist itu ketika Ibrahim dan Ismael menyempurnakan bangunan Ka'abah masih belum ada segelintirpun manusia. Lalu buat apa malaikat atau Adam atau Set membangun Ka'abah di tempat yang kosong selama 2.000 tahun hingga ke zaman Ibrahim? Dan jika berdasarkan suku Nabath, ditambah 1.100 tahun lagi, menjadi 3.100 tahun Ka'abah itu berdiri di wilayah yang masih kosong melompong. Padahal suku Nabath itu penyembah berhala Dewi Nasib, Manat dan Hubal, maka siapakah yang beragama Islam dan beribadah haji ke Ka'abah selama 4.611 tahun ke zaman Muhammad?

Kejanggalan lainnya dari hadist itu, Ismael masih bayi ketika ditinggalkan Ibrahim kembali ke Sara, istri tuanya dan tidak ada keterangan membangun Ka'abahnya. Hadist itu hanya mengisahkan Ibrahim mengantarkan Hagar dan Ismael ke negeri Arab yang masih kosong, setelah itu pulang kembali ke Sara. Jadi, negeri Arab hanya dihuni oleh dua insan saja; ibu dan anaknya. Pertanyaannya: kalau begitu bagaimana kedua insan itu beranak pinak menjadi banyak? Apakah ibu dan anak itu melakukan hubungan seks?

Kalau cerita Alkitab seperti ini: Ismael dengan ibunya diusir dari rumah Abraham ketika Ismael berusia 16 tahun, sedangkan Ishak berusia 2 tahun. Mereka pergi di jalanan yang ke arah Mesir, di desa Bersyeba, sebagaimana asal Hagar adalah orang Mesir. Dan Hagar menjodohkan Ismael dengan orang Mesir, sehingga tidak menimbulkan persangkaan hubungan seks ibu dengan anaknya sebagaimana cerita hadist tersebut;

Kejadian
21:20Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar; ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah.
21:21Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang isteri baginya dari tanah Mesir.

Bagaimana terjadinya penggabungan Esau, kakak kembar Yakub dengan Ismael? Semula Esau memperistri perempuan Kanaan. Karena tidak disukai Ishak, ayahnya, maka Esau mengambil istri lagi dari keturunan Ismael;

Kejadian
28:8maka Esaupun menyadari, bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak, ayahnya.
28:9Sebab itu ia pergi kepada Ismael dan mengambil Mahalat menjadi isterinya, di samping kedua isterinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismael anak Abraham, adik Nebayot.

Suatu kali keturunan Esau dan keturunan Ismael bersekutu melawan Israel;

Mazmur
83:2(83-3) Sebab sesungguhnya musuh-musuh-Mu ribut, orang-orang yang membenci Engkau meninggikan kepala.
83:3(83-4) Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umat-Mu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Kaulindungi.
83:4(83-5) Kata mereka: "Marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi!"
83:5(83-6) Sungguh, mereka telah berunding dengan satu hati, mereka telah mengadakan perjanjian melawan Engkau:
83:6(83-7) Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismael, Moab dan orang Hagar,


Kembali ke masalah Ka'abah;

Dari zaman suku Nabath sampai ke zaman Muhammad[900 Sebelum Masehi - 611 Tarikh Masehi], bangsa Arab hidup dalam zaman jahiliyah, yakni zaman kebodohan. Mereka menyembah berhala Al Lata, Al Mana dan Al Uza, dan menjadikan Ka'abah sebagai tempat berhalanya.

Tahun 630 Muhammad bersama rombongan 10.000 orang dari Medinah, menaklukkan Mekkah dan menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam Ka'abah. Dari sejak itulah Ka'abah dijadikan pusat peribadatan kaum Muslim. Tentang hal ini para sahabat nabi mempertanyakan; apakah boleh beribadah di tempat bekas berhala?

Al Qur'an keterangan nomor 103 mengatakan:

TUHAN mengungkapkan dengan perkataan: "tidak ada dosa" sebab sebagian sahabat merasa keberatan mengerjakan sa'i di situ, karena tempat itu bekas berhala. Dan di masa jahiliyahpun tempat itu digunakan sebagai tempat sa'i. Untuk menghilangkan keberatan itu ALLAH menurunkan ayat ini;

QS. 2:158    Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui.

Apakah sa'i? Ibadah Sa'i merupakan salah satu rukun umrah yang dilakukan dengan berjalan kaki (berlari-lari kecil) bolak-balik 7 kali dari Bukit Shafa ke Bukit Marwah dan sebaliknya. 

Jadi, ibadah sa'i itu adalah ibadahnya Arab jahiliyah yang dilanjutkan oleh Islam, dan tempatnyapun masih tetap. ALLAH Islam menyukai "barang bekas", seperti sudah tidak ada lokasi lainnya lagi sehingga tidak mengesankan barang bekas.

Bahkan ibadah hajipun merupakan peribadatannya para penyembah berhala; 

Diterangkan dalam “Sejarah Ringkas Nabi Muhammad”, hal. 53-54, bahwa sebelum kemunculan agama Islam, Ka’abah sudah dipakai untuk IBADAH HAJI dari orang-orang Arab yang masih kafir, yang menyembah Al Lata, Al Uzza dan Manah.

“Ayat ini [QS. 15:94] memerintahkan kepada rasul agar menyiarkan Islam dengan terang-terangan dan meninggalkan cara sembunyi-sembunyi itu. Maka mulailah Nabi Muhammad saw menyeru kaumnya secara umum di tempat-tempat terbuka untuk menyembah ALLAH dan meng-esa-kanNYA. Pertama kali seruan [da’wah] yang bersifat umum ini Beliau tujukan kepada kerabatnya sendiri, lalu kepada penduduk Mekah pada umumnya yang terdiri dari bermacam-macam lapisan masyarakat………………….

Kemudian kepada kabilah-kabilah Arab dari pelbagai daerah yang datang ke Mekah UNTUK MENGERJAKAN HAJI. Dengan seruan yang bersifat umum dan terang-terangan ini, maka Nabi Muhammad saw dan AGAMA BARU [ISLAM] yang dibawanya menjadi perhatian dan pembicaraan ramai di kalangan masyarakat kota Mekah.” – Hal. 64, dan baca seterusnya.

“Pada waktu MUSIM HAJI tiba, datanglah ke Mekah kabilah-kabilah Arab dari  segala penjuru tanah Arab. Diantara mereka itu, terdapat jemaah orang Khazraj dari Yatsrib. Sebagaimana biasanya setiap musim haji, Nabi Muhammad menyampaikan seruan Islam kepada kabilah-kabilah yang SEDANG MELAKUKAN HAJI ITU.” – Hal. 68-69.

Baca: Ka'abah itu bekas kuil Hindu;


3 komentar:

 1. KAMI SEKELUARGA TAK LUPA MENGUCAPKAN PUJI SYUKUR KEPADA ALLAH S,W,T
  dan terima kasih banyak kepada AKI atas nomor togel.nya yang AKI
  berikan 4D/ angka [] alhamdulillah ternyata itu benar2 tembus AKI.
  dan alhamdulillah sekarang saya bisa melunasi semua utan2 saya yang
  ada sama tetangga.dan juga BANK BRI dan bukan hanya itu AKI insya
  allah saya akan coba untuk membuka usaha sendiri demi mencukupi
  kebutuhan keluarga saya sehari-hari itu semua berkat bantuan AKI..
  sekali lagi makasih banyak ya AKI… bagi saudara yang suka main togel
  yang ingin merubah nasib seperti saya silahkan hubungi AKI ALIH,,di no (((_082 313 669 888_)))insya allah anda bisa seperti saya…menang togel 275 JUTA , wassalam.


  dijamin 100% jebol saya sudah buktikan...sendiri....


  Apakah anda termasuk dalam kategori di bawah ini !!!!


  1"Dikejar-kejar hutang

  2"Selaluh kalah dalam bermain togel

  3"Barang berharga anda udah habis terjual Buat judi togel


  4"Anda udah kemana-mana tapi tidak menghasilkan solusi yg tepat


  5"Udah banyak Dukun togel yang kamu tempati minta angka jitunya

  tapi tidak ada satupun yang berhasil..  KLIK DISINI 4d 5d 6d
  Solusi yang tepat jangan anda putus asah... AKI ALIH akan membantu

  anda semua dengan Angka ritual/GHOIB:

  butuh angka togel 2D/ ,3D/, 4D/ 5D/ 6D/ SGP / HKG / MALAYSIA / TOTO

  MAGNUM / dijamin

  100% jebol

  Apabila ada waktu

  silahkan Hub: AKI ALIH DI NO: (((_082 313 669 888_)))


  ANGKA RITUAL: TOTO/MAGNUM 4D/5D/6D/


  ANGKA RITUAL: HONGKONG 2D/3D/4D/6D/  ANGKA RITUAL; KUDA LARI 2D/3D/4D/6D/  ANGKA RITUAL; SINGAPUR 2D/3D/4D/ 6D/  ANGKA RITUAL; TAIWAN,THAILAND  ANGKA RITUAL: SIDNEY 2D/3D/4D 6D/


  ..(`’•.¸(` ‘•. ¸* ¸.•’´)¸.•’´)..
  «´
  _ ¨`»082 313 669 888
  ..(¸. •’´(¸.•’´ * `’•.¸)`’•.¸ )..


  الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

  BalasHapus
  Balasan
  1. Saya sekeluarga mengucapkan banyak trima kasih kepada AKI MUPENG karena atas bantuannyalah saya bisa menang togel dan nomor gaib hasil ritual yang di berikan AKI MUPENG bener-bener dijamin tembus dan saat sekarang ini kehidupan saya sekeluarga sudah jauh lebih baik dari sebelumnya itu semua berkat bantuan AKI kini hutang-hutang saya sudah pada lunas semua dan.sekarang saya sudah buka usaha sendiri. jika anda mau bukti bukan rekayasa silahkan hubungi/sms AKI MUPENG di 0852 9445 0976, atau KLIK DISINI, insya allah angka beliau di jamin tembus dan beliau akan menbantu anda selama 3x putaran berturut-turut akan memenangkan angka togel dan ingat kesempatan tidak datang 2x,trima kasih.

   Hapus
 2. ¬ hal yg tidak pernah terbayangkan kini menjadi kenyataan,dengan keluarga saya untuk AKY SANTORO kami ucapkan banyak terimah kasih karna berkat BANTUAN AKY SANTORO ALHAMDULILLAH keluarga kami bisa lepas dari segala HUTANG HUTANG. karna nomor togel yang di berikan KY SANTORO YAITU-4D. nya BENAR BENAR TERBUKTI TEMBUS 100% DAN SAYA MEMENANGKAN.125 juta.ALLHAMDULILLAH saya bisa menutupi semua tuhang hutang saya.dan MOTOR saya yg dulunya aku gadaikan,kini sudah di tebus kembali.dan kami juga sudah membuka usaha kecil kecilan,kami tidak menduga KY SANTORO TELAH MERUBAH NASIB KAMI DALAM SEKEJAP.dan hanya AKY SANTORO Lah DUKUN TOGEL YANG PALING BERSEJARAH DI KELUARGA KAMI.ini adalah benar benar kisah nyata dari saya.dan saya tidak malu menceritakannya.semua tentang kesusahan yg perna saya jalani.karna di situlah saya mulai berfikir bahwa mungkin masih banyak saudara kami yg membutuhkan bantuan seperti saya.yang ingin seperti saya silahkan hub AKY SANTORO DI NOMOR(_0823_1294_9955_)Atau KLIK DISINI  DI JAMIN 100% TEMBUS.JIKA ANDA PENUH KEPERCAYAAN DAN KEYAKINAN SILAHKAN ANDA BUKTIKAN SENDIRI.DAN SAYA SANGAT YAKIN BAHWA ANGKA GHOIB YANG DI BERIKAN KY SANTORO DAPAT MERUBAH NASIB ANDA SEPERTI SAYA.SEBELUMNYA SAYA MOHON MAAF KALAU ADA PERKATAAN SAYA YANG KURANG SOPAN.TOLONG DI MAAF KAN.TERIMAH KASIH.THANK'Z ROOMX ZHOBATH.!!!

  BalasHapus