Minggu, 15 Mei 2016

L. UMAT YANG MENGKHAWATIRKAN

Orang yang beragama menurut Al Qur'an adalah orang Kristen. Bukan orang Yahudi dan bukan orang Islam. Sebab orang yang beragama adalah yang memegang Taurat dan Injil, yakni Kristen. Yahudi hanya memegang Taurat saja, sedangkan Islam tak memegang apapun, baik Taurat maupun Injil ditolaknya.

 QS. 5:68   Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, dan Injil, yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu". Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka; maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu.

Di ayat itu ALLAH berbicara kepada ahli kitab Yahudi, bahwa jika mereka tidak menambahkan Injil ke dalam keimanan mereka, maka mereka bukanlah orang yang beragama. Dan ALLAH menyatakan bahwa dirinya berbeda dengan ELOHIM bangsa Yahudi: "yang diturunkan kepadamu dari TUHANmu."

ALLAH kaum Muslim itu bukan ELOHIMnya orang Kristen! Lalu, siapakah ALLAH kaum Muslim itu? Kalimat berikutnya menjelaskan:  "Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka; maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu."

Apakah yang diturunkan kepada Muhammad? Al Qur'an! Al Qur'an itu adalah kitab yang menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada mereka. Siapa "mereka?" Tentu saja yang memegang Al Qur'an yakni kaum Muslim. Kaum Muslim itulah umat yang mendurhaka karena memusuhi YAHWEH sebagaimana diterangkan rasul Yohanes juga;

1Yoh. 2:22Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak.

Jadi, ALLAH kaum Muslim adalah yang membawa kedurhakaan dan kekafiran kaum Muslim. Dan Muhammad dilarang bersedih tentang umatnya. Kenapa?

QS. 19:71   Dan tidak ada seorangpun dari padamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan.
QS. 19:72   Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Karena semua orang pasti masuk neraka, maka buat apa disedihkan lagi? Hanya buang-buang airmata percuma, 'kan?! Dan tentang ayat itu dipastikan dalam suatu hadist;

Artinya ialah semua orang, tidak terkecuali. Orang baik di kala di dunia ataupun dia orang jahat, namun dia mesti mendatangi neraka.
Keputusan yang tidak dapat dirobah lagi , Maka berbagai macam; faham ahli-ahli yang telah terdahulu berkenaan dengan ayat ini. Yang jadi perbincangan ialah tentang kalimat wariduha; yang kita di ayat ini memberinya arti mendatangi. Tetapi ada juga yang memberinya arti memasuki.
Imam Ahmad bin Hanbal mengeluarkan suatu riwayat, yang beliau terima dari,Sulaiman bin Harb, dan beliau ini menerimanya daripada Khalid bin Sulaiman dari Katsir bin Zayyad al-Barsani, dari Abu Sumiyah. Beliau ini berkata: "Kami berselisih fikiran tentang arti al-wurud. Setengah di antara kami berpendapat bahwa orang Mu'min tidaklah akan turut mendatangi ke dalam neraka itu. Tetapi setengah mereka lagi berpendapat: "Semua masuk, kemu­dian dibebaskan Allah orang-orang yang bertakwa." Lalu saya datangi Jabir bin Abdullah (sahabat Nabi s.a.w.), lalu saya sampaikan kepadanya bahwa kami telah berselisih tentang arti mendatangi neraka itu demikian rupa. Lalu beliau (Jabir bin Abdullah) berkata: "Semua akan mendatanginya."


Al Qur'an juga menyatakan bahwa orang-orang Kristen adalah umat yang tidak perlu dikuatirkan karena mereka akan diselamatkan oleh TUHAN mereka - YAHWEH, bukan ALLAH-nya Muhammad;

QS. 2:62  Sesungguhnya orang-orang mu'min, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh , mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

QS. 5:69  Sesungguhnya orang-orang mu'min, orang-orang Yahudi, Shabiin dan orang-orang Nasrani, siapa saja (diantara mereka) yang benar-benar saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

"Hari kemudian" adalah kiamat. Apa yang Al Qur'an katakan tentang kiamat?

QS. 43:61     Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus.

Beriman pada hari kemudian adalah beriman kepada ISA, itulah JALAN yang LURUS atau Siratal Mustaqim itu.

Jika umat Kristen adalah umat yang tidak perlu dikuatirkan, maka umat siapakah yang sangat menguatirkan? Jelas, umat Islam itulah umat yang sangat menguatirkan. Apa sebab?

1. Sebab mereka wajib mendatangi neraka.

Seperti apakah Islam menggambarkan api neraka?

Rasulullah menjawab: "Wahai Jibril, lukiskanlah keadaan neraka itu kepadaku."

Jibril berkata:  "Baik, ...Ketika Allah swt menciptakan neraka, apinya dinyalakan seribu tahun hingga berwarna hitam pekat, nyala dan baranya tidak pernah padam."


2. Sebab mereka mendurhakai YAHWEH.

3. Sebab mereka kafir. Kafir adalah tidak beragama, tidak memegang Taurat dan Injil.

4. Sebab tidak beriman pada hari kemudian; yakni ISA al MASIH.

Sebab jika mereka beriman kepada ISA al MASIH, mereka pasti dibaptis dan mengakui ISA al MASIH sebagai TUHAN dan JURUSELAMAT, memelihara hari Sabat dan mengakui ISA adalah ANAK YAHWEH. Bukan sekedar mempercayai ISA sebagai nabi biasa.

5. Sebab mereka umat yang berjalan di jalan yang bengkok/sesat. Setiap hari sebanyak 5 kali mereka mempertanyakan: "Tunjukilah kami jalan yang lurus."

Surah Al Fatihah adalah bacaan wajib kaum Muslim pada setiap kali sholat. Mari kita lihat keindahan angka-angkanya bagi YESHUA ha MASHIA;

>> QS. 1:6    Tunjukilah kami jalan yang lurus. [pasal dan ayat berjumlah: 1:6 = 7].

>> Jumlah ayat pada surah Al Fatihah = 7. 

>> Surah pertama Al Qur'an yang seharusnya adalah surah Al 'Alaq; surah ke 96:1;
[9 + 6 + 1 = 16 = 1 + 6 = 7].

>> Jawaban QS. 1:6 ada pada surah ke-43[4 + 3 = 7].

>> Surah ke-43 adalah surah Az Zukhruf yang artinya adalah PERHIASAN. Emas? Ayat emas.

>> Ayatnya adalah ayat 61[6 + 1 = 7].

Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus.

Angka 7 bagi kaum Muslim adalah angka keramat. Artinya keramat adalah suci. Dan kesucian adalah milik TUHAN. Jadi, angka 7 adalah angka TUHAN. Dan inilah pernyataan "sarapanpagi.com" situs Kristen Minggu tentang angka 7;

"Angka 7 adalah angka sempurna, dimana Allah memberkati hari ke 7 dan menjadikannya hari kelegaan / Sabat."

Siapakah TUHAN atas hari sabat menurut YESHUA ha MASHIA?

Mat. 12:8Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat."


6. Sebab Muhammad tidak bisa menyelamatkan.

7. Sebab Muhammad sendiri masih belum selamat;

QS. 33:56    Sesungguhnya Allah dan Malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.”

Arti shalawat adalah berdoa. Bahwa ALLAH dan malaikat-malaikatnya masih mendoakan keselamatan bagi Muhammad. Demikian halnya kaum Muslim diminta mendoakan nabinya, sebagaimana gelar yang kaum Muslim berikan untuk Muhammad adalah Muhammad SAW - "Shalallaahu 'Alayhi Wasallam" yang artinya semoga ALLAH memberi kebahagiaan dan keselamatan kepadanya. Tapi, bagaimana ALLAH itu bisa menyelamatkan jika dia sendiri masih berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada YAHWEH?


Bagaimana kitab Yesaya menggambarkan kegelapan Muslim?

Yesaya 21:11Ucapan ilahi terhadap Duma. Ada seorang berseru kepadaku dari Seir: "Hai pengawal, masih lama malam ini? Hai pengawal, masih lama malam ini?"

Siapakah Duma? Duma adalah salah seorang anak Ismael; suatu istilah lain untuk menyebut Arab/Islam.

Kejadian
25:13Inilah nama anak-anak Ismael, disebutkan menurut urutan lahirnya: Nebayot, anak sulung Ismael, selanjutnya Kedar, Adbeel, Mibsam,
25:14Misyma, Duma, Masa,
25:15Hadad, Tema, Yetur, Nafish dan Kedma.

Ayat itu menerangkan tentang perkataan YAHWEH untuk bangsa Arab/Islam. "Ada seorang yang berseru kepadaku dari Seir." Ada orang dari Seir yang bertanya kepada nabi Yesaya["kepadaku"]. Siapakah Seir?

Kej. 36:8Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir; Esau itulah Edom.

Jadi, Seir berbicara tentang Esau, kakak kembarnya Yakub yang terbuang, yang bersatu dengan Ismael. Apa yang ditanyakan Esau kepada TUHAN sebagai "pengawal Israel?" Yang mereka tanyakan adalah apakah masih lama kegelapan yang ada pada bangsa Arab/Islam?"

Mazmur 
83:4(83-5) Kata mereka: "Marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi!"
83:5(83-6) Sungguh, mereka telah berunding dengan satu hati, mereka telah mengadakan perjanjian melawan Engkau:
83:6(83-7) Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismael, Moab dan orang Hagar,

Apa jawaban Pengawal?

Yesaya 21:12Pengawal itu berkata: "Pagi akan datang, tetapi malam juga. Jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya sekali lagi!"

Sekalipun "pagi" yaitu YESHUA ha MASHIA, Sang Terang dunia itu telah datang namun mereka tetap menolakNYA. Karena itu kegelapan masih meliputi bangsa Arab/Islam yang menolak Sang Siratal Mustaqim. Selanjutnya YAHWEH berkata: "Jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya sekali lagi."

Yah, kemunculan saya adalah memberikan jawaban bagi kaum Muslim bahwa Siratal Mustaqim itu adalah YESHUA ha MASHIA - QS. 43:61. Sekarang sudah ada jawabannya karena itu hentikanlah kewajiban membaca surah Al Fatihah pada setiap kali sholat itu.

QS. 43:61    "Ikutilah aku, itulah jalan yang lurus." Ikutilah Muhammad. Kenapa? Ada apa?

Hadits Shahih Bukhari 503 "Janganlah kamu memuliakan saya berlebihan sebagaimana memuliakan Isa anak Maryam, saya ini hanyalah hamba Allah". Sedangkan Isa anak Maryam adalah Kalam Allah / Kalimatuloh dan Roh Allah / Rohuloh

Hadits Shahih Bukhari  1501  Saya yang lebih dekat Isa anak Maryam di dunia dan di akhirat. Semua nabi itu bersaudara karena seketurunan. Ibunya berlainan sedang agamanya satu.

Agama yang satu. Agama Muhammad adalah ......................

Hasil gambar untuk gambar muslim bersholat

1 komentar:

  1. Saya sekeluarga mengucapkan banyak trima kasih kepada AKI MUPENG karena atas bantuannyalah saya bisa menang togel dan nomor gaib hasil ritual yang di berikan AKI MUPENG bener-bener dijamin tembus dan saat sekarang ini kehidupan saya sekeluarga sudah jauh lebih baik dari sebelumnya itu semua berkat bantuan AKI kini hutang-hutang saya sudah pada lunas semua dan.sekarang saya sudah buka usaha sendiri. jika anda mau bukti bukan rekayasa silahkan hubungi/sms AKI MUPENG di 0852 9445 0976, atau KLIK DISINI, insya allah angka beliau di jamin tembus dan beliau akan menbantu anda selama 3x putaran berturut-turut akan memenangkan angka togel dan ingat kesempatan tidak datang 2x,trima kasih.

    BalasHapus